De jobsite voor hotel professionals

Uitgebreid zoeken

Package '5' bestellen

Bedankt voor het bestellen van het pakket van 5 vacatures te gebruiken binnen een termijn van 6 maanden. Na het invullen van onderstaand formulier zal je hiervan een bevestigingsmail ontvangen. Vacatures kunnen wel al reeds gemaild worden naar info@jobhotel.be zodat we deze alvast voor jou online kunnen zetten..
Jobkitchen/Jobhotel.be/Jobhotel.be is een product van Quality Seekers BVBA.(hierna Jobkitchen/Jobhotel/Jobhotel genoemd) met ondernemingsnummer 0880081196 en gehuisvest te Antwerpen 2018, Bosmanslei 32.
Jobkitchen/Jobhotel is enkel een ruimte waar werkgevers hun vacatures kunnen bekend maken aan het grote publiek. Geïnteresseerde kandidaten reageren rechtstreeks bij de opdrachtgever.
Jobkitchen/Jobhotel is op geen enkele wijze betrokken in daadwerkelijke selectie of onderhandelingen van werkgevers. Jobkitchen/Jobhotel kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor een kandidaat of een dispuut tussen de partijen. Partijen verklaren zich akkoord dat Jobkitchen/Jobhotel niet beschouwd kan worden als selectie- of interimkantoor.
Bij het plaatsen van een vacature gaat de opdrachtgever/werkgever akkoord met de gebruikvoorwaarden zoals deze vermeld staan op de site www.Jobkitchen. be en www.Jobhotel.be.
Jobkitchen/Jobhotel houdt zich het recht voor om ten allen tijde de voorwaarden aan te passen, te veranderen en/of aan te vullen door het weergeven van de aangepaste, veranderde en/of aangevulde clausules op de site. De werkgevers zijn er zich van bewust dat het onmogelijk is de voorwaarden slechts gedeeltelijk te aanvaarden. Elke aanvaarding brengt automatisch de volledige aanvaarding van de voorwaarden met zich mee.
Jobkitchen/Jobhotel behoudt zich het recht bepaalde vacatures en/of informatie niet op de site te zetten. De werkgever gaat akkoord met de tarieven medegedeeld op de site. Factuur wordt door Jobkitchen/Jobhotel (Quality Seekers BVBA) opgemaakt bij publicatie van de vacature. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen.

Vacatures moeten steeds verwijzen naar één concrete positie binnen het bedrijf en duidelijk omschreven worden.
Bij het plaatsen van een vacature, verbindt de werkgever zich om de verkregen informatie te discretie te behandeld en te gebruiken enkel voor personeelsselectie van vacatures waarvoor de advertentie bedoeld is.
Werkgevers gaan akkoord dat, bij het plaatsen van een advertentie, een firmaprofiel opgesteld wordt waarin gegevens van het bedrijf publiek gemaakt worden (namen, telefoonnummer, e-mailadressen). De werkgever heeft ook de mogelijkheid ‘discrete’ vacatures te plaatsen op uitdrukkelijke vraag.

De werkgever wordt verzocht een formulier in te vullen om zodoende Jobktichen te voorzien van volledige en correcte informatie. Bij het correct invullen en het aanvaarden van de voorwaarden, zal de advertentie online gezet worden.
De werkgever verklaart zich akkoord de door de site verkregen informatie niet te gebruiken voor illegale doeleinden en rekening te houden met het Privacy-wetgeving.

FACTUREN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN:
De werkgever is er zich terdege van bewust dat het Jobkitchen/Jobhotel binnen de 24 uur (tijdens weekdagen) zal nemen om de werkaanbieding op de site te plaatsen. De vacature zal 6 weken op de site blijven staan.
Na het plaatsen van de vacature zal Jobkitchen/Jobhotel een factuur verzenden naar de werkgever voor deze geplaatste advertentie.
De werkgever verplicht er zich toe de facturen te betalen binnen de 14 dagen na factuurdatum.
Klachten in verband met de facturen dienen overgemaakt te worden aan Jobkitchen/Jobhotel uiterlijk op de vervaldag van de factuur.
In het geval de werkgever in gebreke blijft zijn/haar factuur te voldoen na de vervaldag, en, niettegenstaande schriftelijke herinneringen hiertoe, de betaling nog steeds niet is uitgevoerd, eigent Jobkitchen/Jobhotel zich het recht toe een jaarlijkse interest van 10% aan te rekenen, met ingang van de vervaldag van de factuur. Een administratiekost aan te rekenen van 15% van het factuurbedrag met een minimum bedrag van 50 Euro. Tevens zullen nieuwe vacatures niet meer online gezet worden. Lopende advertenties zullen stopgezet worden.
Jobkitchen/Jobhotel draagt geen verantwoordelijkheid voor de geschiktheid en het karakter van een kandidaat.
Jobkitchen/Jobhotel draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de opgegeven informatie van de werkgever.
Jobkitchen/Jobhotel waarborgt niet dat de functionaliteit weergegeven in de materialen/informatie van de site niet zal worden onderbroken of vrij is van gebreken, dat gebreken zullen worden aangepast, of dat de materialen/informatie, deze site of de server, die de toegang mogelijk maakt tot de site, vrij zijn van fouten, virussen, “worms” en/of enige andere schadeverwekkende componenten. De werkgever, en niet Jobkitchen/Jobhotel, draagt de volledige kost van alle noodzakelijke diensten, reparaties, vervangingen en verbeteringen die het gevolg zij van bovenvermelde schadeverwekkende componenten.
Zonder op enige wijze het voorafgaande te beperken, wordt bij wijze van deze Voorwaarden bepaald dat de maximale aansprakelijkheid van Jobkitchen/Jobhotel, en elke mogelijke vordering vanwege de werkgever om welke grond dan ook, beperkt is tot het bedrag dat de werkgever heeft betaald, indien dit dan al aanwezig is, aan Jobkitchen/Jobhotel voor de diensten uitgevoerd en dit beperkt tot een periode van twaalf maanden voorafgaand de oorzaak van de actie.
Voor geschillen direct of indirect voortvloeiend uit de Voorwaarden, zijn, met uitsluiting van andere rechtsinstanties, bevoegd de rechtbanken (met inbegrip van de vredegerechten) van het Gerechtelijk arrondissement Antwerpen en dient het Belgisch recht te worden toegepast.
Het Privacy-Beleid en Voorwaarden zijn bindend voor beide partijen.
Gelieve te noteren dat, op basis van het uitvoerend besluit van het decreet van 13.04.1999 verwijzend naar de vergunning van rekruteringskantoren, Jobkitchen/Jobhotel is vrijgesteld van de verplichting van een voorafgaande vergunning.
Ja
Jobhotel.be gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Beperkt gebruik van de website